Digitransformaation kypsyystason itsearviointitesti

Digitransformaation kypsyystasomalli on itsearviointitesti, jonka avulla voit selvittää organisaatiosi digitalisaatiotason nykytilanteen ja kehittämiskohteita. Digitransformaation kypsyystasomallin periaatteet perustuvat yleiseen CMM (Capability Maturity Model) –kypsyystasomalliin, joka viittaa yleisesti tarkasteltavan organisaation prosessitoiminnan kypsyystasomalliin. Testi jakautuu kahdeksaan näkökulmaan, joissa syvennytään organisaation digitalisaation tasoon. Testi on suunnattu erityisesti organisaation digimuutoksen johdolle, tietohallintojohtajille ja muille kehittämiskohteita priorisoiville toimijoille. Löydät testin menetelmän tarkemman kuvauksen testin yläreunasta.

Testin voi täyttää yksin, mutta täyttämiseen voi ja on suotavaa pyytää mielipiteitä organisaation substanssiasiantuntijoilta. Testi sisältää mahdollisuuden lähettää kysymyksiä muille vastattavaksi, jolloin lopulliset vastaukset on mahdollista koota muiden vastaajien näkemykset huomioiden.

Testin tekemiseen kuluu aikaa vähintään tunti. Suosittelemme lämpimästi tutustumaan tähän ohjeeseen ennen testin tekemistä.

Testin kysymykset

Testi jakautuu kahdeksaan näkökulmaan.

Testi on jaettu kahdeksaan näkökulmaan: strategia, johtaminen, uudistuva liiketoiminta, menetelmät, ihmiset ja kulttuuri, ekosysteemit ja yhteentoimivuus, teknologia sekä tiedot ja data. Jokainen näkökulma on jaettu viiteen tasoon, jossa jokaisessa on yhdestä viiteen väittämää. Väittämiin voi vastata “kyllä”, “osittain” ja “ei”.

Näet tämän sivun lopussa esimerkkejä eri näkökulmien ja tasojen alla olevista väittämistä. Esimerkkeihin tutustuminen auttaa hahmottamaan sitä, kenelle organisaatiostasi lähetät testistä vastauspyynnön. Vastauspyynnöt lähetetään testin luomisen yhteydessä, mutta lähetettyä linkkiä voivat tarvittaessa hyödyntää muutkin kuin he, joille linkki on alunperin lähetetty. Tällöin jätetyt vastaukset kuitenkin tallentuvat alkuperäisen linkin saaneen henkilön vastauksiksi.

Kirjautuminen

Testin täyttäminen edellyttää kirjautumista. Kirjautumisen avulla saamme tallennettua testin, jolloin sitä ei ole pakko täyttää yhdeltä istumalta. Kirjautunut käyttäjä voi lähettää luomaansa testiin täyttöpyyntöjä myös muille kuin rekisteröityneille henkilöille. Voit lukea lisää kirjautumiseen liittyvästä tietosuojasta täältä.

Testin luominen, tallentaminen ja muiden osallistaminen

Voit joko luoda uuden testin tai muokata aiemmin tekemiäsi testejä.

Kirjauduttuasi sisää näet listan testeistä, jotka olet jo luonut. Jos lista on tyhjä, sinulla ei ole luotuja testejä. Valitse tällöin “Luo uusi testi” ja nimeä testi haluamallasi tavalla. Tämän jälkeen voit valita teetkö testin kokonaisuudessaan yksin, vai haluatko pyytää muilta henkilöiltä mielipidettä ennen vastaamista. Mikäli haluat pyytää muilta mielipidettä, merkitse muille henkilöille tarkoitettu viimeinen vastauspäivämäärä, kirjoita vastaajien osoitteet ja saateteksti. Vastaanottajat saavat sähköpostiinsa linkin testin täyttämiseksi ja pääsevät täyttämään testiä näkemättä muiden vastauksia tai muita tallentamiasi testejä.  Lopuksi lähetä testi. Tämän jälkeen voit palata takaisin testien listaukseen ja avata juuri tekemäsi testin.

Testin täyttäminen

Valitsemalla ”koosta arvio”, näet mitä osallistamasi henkilöt ovta vastanneet.

Mikäli olet lähettänyt vastauspyyntöjä muille, pääset täyttämään testiä luomasi testin kohdalta “Koosta arvio”-painikkeen kautta. Pääset koostamaan arviota, vaikka muut eivät olisi ehtineet jättämään vastaustaan. Sivun ylälaidan liukusäätimillä voit valita katsotko täyttämisen ohessa ainoastaan muiden tekemien vastausten yhteenvedon, vai myös yksittäiset vastaukset. Mikäli valitset yksittäiset vastaukset, saat tietoosi mikäli johonkin kysymykseen ei ole löytynyt vastausta (“En osaa sanoa”). Tätä vastausta ei kuitenkaan ole mahdollista jättää lopulliseen testiin, jotta tulokset voidaan laskea.

Mikäli et täytä testiä yhdellä istumalla, voit tallentaa senhetkisen version testin alareunassa olevalla “Tallenna luonnos”-painikkeella. Seuraavan kerran kirjautuessasi löydät testin kirajautumisen jälkeen avautuvalta sivulta.

Tulosten arvioiminen

Testin tulokset näkyvät yksinkertaisena visualisointina.

Kun olet koostanut testin arvion, pääset tarkastelemaan tuloksia valitsemalla testin lopusta “valmis” ja tämän jälkeen “tarkastele tuloksia”. Digitransformaation kypsyystasomallissa digikehittymisen kypsyys on jaettu viiteen kypsyystasoon, joita tarkastellaan kahdeksasta eri näkökulmasta. Testin yhteenveto aukeaa tuloksen visualisointina.

Valitsemalla alareunasta “testin tulokset”, pääset tarkastelemaan tuloksia osioittain. Palaamalla takaisin listaukseen pääset halutessasi vielä muokkaamaan arviota. Jatkossa testiä ja sen tuloksia pääsee muokkaamaan ja tarkastelemaan kirjautumisen jälkeen avautuvalta sivulta osoitteessa suomidigi.fi/kypsyystasotesti.

Tämä testi on ensimmäinen julkaistu versio, joten toivomme siitä palautetta ja kehittämisehdotuksia suoraan sähköpostilla suomidigi (at) vrk.fi. Prototyyppivaiheessa testiä on hyödynnetty ja kehitetty eteenpäin yhteistyössä Energiaviraston ja Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa.

Sivun yläreunan kuva: Ricardo Gomez Angel / Unsplash

Esimerkkejä Digitransformaation kypsyystasotestin kysymyksistä

Näkökulma 1: Strategia

Taso 2: “Digitalisaatio ja uudistuminen on otettu huomioon strategiassa”

 • Väite: “Digistrategialinjaukset otetaan systemaattisesti huomioon kehittämiskohteita valittaessa.”

Taso 4: “Strategian jalkauttaminen on mitattatavaa - kyvykkyyksien ja mittarien kautta”

 • Väite: “Strategiaa johdetaan näihin kyvykkyyksiin kiinnitettyjen mittarien pohjalta.”

Näkökulma 2: Johtaminen

Taso 2: Uudistuminen on vastuutettu, johtamisessa aletaan ottaa huomioon uusi ihmisten johtaminen ja ketterät rahoitusmallit kokeiluille ja kehittämiselle.

 • Väite: Organisaatio on tutustunut uuteen työntekijöiden autonomiaan perustuvaan johtamiseen (sosiokratia, heimokulttuuri tms.).

Taso 3: “Uudistuminen ja digitransformaatio on johdettua. Koko organisaation kyvyt otetaan käyttöön”

 • Väite: Organisaatiolla on käytössä ketteriä rahoitusmalleja kokeiluihin, innovaatioihin ja kehittämiseen.

Näkökulma 3: Uudistuva liiketoiminta

Taso 1: Orastava ymmärrys siitä, että uudistuminen tarkoittaa liiketoiminnan uudistamista

 • Väite: Organisaatio on tunnistanut ja hyväksynyt, että digitalisaatio ja uudet innovaatiot ovat keskeinen osa uudistuvaa toimintaa ja ettei olemassa olevien toimintamallien digitointi riitä.

Taso 5: Liiketoiminta ja toimintamallit kytkeytyvät saumattomasti muiden ekosysteemin toimijoiden prosesseihin

 • Väite: Organisaation prosessit ja palvelut voidaan sujuvasti yhdistää muiden toimijoiden prosesseihin ja palveluihin valituissa ekosysteemeissä.

Näkökulma 4: Menetelmät

Taso 1: On tunnistettu asiakaskeskeisyyden tärkeys sekä kokeiltu uuden kehittämisen menetelmiä

 • Väite: Kehittämisessä on kokeiltu merkittävissä kehittämiskohteissa ketterää kehittämistä.

Taso 5: Menetelmiä ja toimintamalleja kehitetään jatkuvasti ja uusien ideoiden kokeilu on tehokasta

 • Väite: Asiakas- ja työntekijäkokemusta arvioidaan ja tutkitaan säännöllisesti.

Näkökulma 5: Ihmiset ja kulttuuri

Taso 1: On tunnistettu työkulttuurin kehittämisen merkitys osana digitransformaatiota

 • Väite: Organisaatio on sisäistänyt, että työkulttuurin muutos avoimemmaksi ja osallistavammaksi on keskeinen uudistumisen menestystekijä.

Taso 5: Avoin ja arvostava työkulttuuri luo liiketoiminnalle mitattavaa arvoa

 • Väite: Työntekijät ovat mitattavasti innostuneita työstään ja tuottavat parempaa asiakasarvoa.

Näkökulma 6: Ekosysteemit ja yhteentoimivuus

Taso 2: Organisaatio on siirtymässä osaksi ekosysteemejä ja verkostoja

 • Väite: Organisaatio on tunnistanut, mihin ekosysteemeihin se kuuluu ja mikä sen rooli on niissä.

Taso 4: Verkostot ja ekosysteemit ovat pysyvä digitransformaation kiihdyttäjä

 • Väite: Organisaatio on merkittävässä roolissa oman toimialansa palvelujen ja palveluarkkitehtuurin kehittämisessä ja se toimii näissä avoimesti jakaen omat kokemuksinsa ja oppien muiden kokemuksista.

Näkökulma 7: Teknologia

Taso 2: Organisaatio on lähtenyt kehittämään tarvittavia teknologiakyvykkyyksiä ja arkitehtuuria

 • Väite: Organisaatiolla on osaamista kuvata ja suunnitella digitaalisten palvelujen arkkitehtuuria.

Taso 5: Digitaalinen arkkitehtuuri on organisaation digitransformaation kriittinen menestytekijä

 • Väite: Uudelleenkäytettävä, luontevista toiminnallisista kokonaisuuksista (esim. mikropalvelut) koostuva arkkitehtuuri joustaa nopeasti toiminnan muutostarpeissa.

Näkökulma 8: Tiedot ja data

Taso 2: Liiketoiminnan ydintiedot on tunnistettu

 • Väite: Organisaatio on tunnistanut keskeiset ydintietonsa ja palveluista ja asiakkuuksista syntyvän datan.

Taso 4: Ajantasainen data ohjaa kehittämistä ja palvelutuotantoa. Julkinen data on muidenkin hyödynnettävissä

 • Väite: Koottuun ja analysoituun dataan perustuva toiminnanohjaus on keskeisessä roolissa palvelutuotannossa.