Digikärkihankkeet

Kannanotto: Tiedon löydettävyys vaatii yhteistyötä

Suomessa on kehitetty ainutlaatuinen kaikille avoin kuvailutietovaranto, jonka muodostavat Yleinen suomalainen ontologia YSO ja sitä laajentavat eri aihealueiden erikoisontologiat.

Tämä mahdollistaa tiedon löydettävyyden yhtenäistämällä tiedon ja aineistojen kuvailun laajasti läpi yhteiskunnan. Tietovarannon ylläpito edellyttää useiden toimijoiden yhteistyötä.

Koneluettavat sanastot vaativat ylläpitoa

Digitalisaatio vaatii koneluettavia sanastoja eli ontologioita. YSO ja sitä laajentavat viisitoista erikoisalojen ontologiaa muodostavat yhtenäisen linkitettyjen ontologioiden kokonaisuuden tiedon ja aineistojen kuvailuun. Erikoisontologiat ovat syntyneet, niitä ylläpidetään ja käytetään eri alojen asiantuntijaorganisaatioissa näiden omien tarpeiden pohjalta. Linkittyneen kokonaisuuden kautta yksi erikoisontologia voi olla käytössä laajalti myös oman alansa organisaatioiden ulkopuolella. Vaikka ontologioiden käyttö on lisääntynyt digitalisaatiokehityksen myötä viime vuosina, niiden ylläpitoresurssit ovat vähentyneet. Tämä saattaa vaarantaa ontologiainfrastruktuurin toimivuuden.

Ontologiat vaativat ylläpitoa, jotta käsitteistö pysyy ajantasaisena ja kattavana aineistojen kuvailutarpeisiin nähden. Erikoisalan termistö kehittyy ja uudet ilmiöt tuottavat uusia käsitteitä, minkä lisäksi ylläpidetään ontologioiden välisiä linkityksiä. Monikielisyys on ontologioiden hyödyntämisen kannalta tärkeä ominaisuus, joka vaatii myös ylläpitoa. Erikoisontologioissa ajantasaisuus, kattavuus ja monikielisyys toteutuvat tällä hetkellä epätasaisesti, mikä rajoittaa niiden käyttöä.

Asiantuntijaorganisaatioihin tarvitaan vastuuhenkilöitä

Erikoisalan paras asiantuntemus löytyy alaa edustavasta organisaatiosta. Kokemus on osoittanut, että tehokkain tapa ylläpitää ontologiaa, on nimetä sille hallinnoivan asiantuntijaorganisaation sisältä vastuuhenkilö. Ylläpidosta vastaavalle henkilölle on varattava tarpeeseen nähden riittävästi resursseja ylläpidon hoitamiseen sekä tarvittava muiden asiantuntijoiden tuki. Tiedon ja aineistojen organisaatio- ja hallinnonalasiilot ylittävä käyttö vaatii huolehtimista omasta osakokonaisuudesta, jotta yhteiskäyttoon voidaan laajasti sitoutua.

Erikoisontologioiden ylläpitoresurssit ovat nykyiseen ja tulevaan käyttöön nähden monen jo käytössä olevan ontologian kohdalla liian alhaiset. Kuvailutietovaranto Finton (http://finto.fi) ylläpidosta vastaavat Kansalliskirjasto ja pääministeri Sipilän hallitusohjelmaa toimeenpaneva Yhteinen tiedon hallinta -digikärkihanke suosittavat seuraavaa:

  • Jokaisen erikoisontologian vastuuorganisaatio nimeää ontologialle vastuuhenkilön, joka kehittää ja ylläpitää ontologiaa.
  • Vastuuhenkilön työn tueksi perustetaan työryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti.
  • Ontologian linkitykset muihin ontologioihin tarkistetaan säännöllisesti, jotta digitalisaation vaatima ajantasaisuus toteutuu.
  • Ontologian monikielisyydestä huolehditaan kestävällä ratkaisulla.

Kysy lisää Finto-palvelusta: finto-posti@helsinki.fi

Lisätietoja YTI-hankkeesta: http://vm.fi/yhteinen-tiedon-hallinta

sanastoontologiafintoyti-hankeytiyhteinentietokansalliskirjastoasiantuntijaylläpito