Suomidigi

Nuorisotyön digitalisaatiossa laitteet eivät ole keskiössä

Nuorisotyö professiona ja toimialana on pieni mutta vireä. Toimialan luonteeseen kuuluu nopea ja ketterä mukautuminen yhteiskunnalliseen kehitykseen sekä nuorten muuttuviin tarpeisiin. Tämä näkyy myös digitalisaatiossa.

Digitaalisuus nuorisotyössä

Nuorisotyössä on tavattu hyödyntää uuden median ja teknologian ominaisuuksia ja ilmiöitä hyvinkin nopeasti niiden ilmestymisen jälkeen. 80-luvulla pelikonsolit löysivät tiensä nuorisotaloille biljardipöydän ohella. Eri tietoverkkoja (videotex, BBS, internet) on hyödynnetty nuorisotyössä jo neljän vuosikymmenen ajan, alkuun nuorisotiedotukseen ja myöhemmin myös kohtaamistyöhön. 2000-luvun alkupuolella nuoria ryhdyttiin kohtaamaan niissä verkon yhteisöissä ja sosiaalisen median palveluissa, missä he muutoinkin viettivät aikaansa. Niin ikään tietokoneiden, digikameroiden, digitaalisten pelien sekä muiden mobiili- ja älylaitteiden yleistyminen on näkynyt nopeasti nuorisotyön arjessa.

Käsitteellä “digitaalinen nuorisotyö” tarkoitetaan yksinkertaistetusti digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä tai käsittelemistä nuorisotyössä. Nuorisotyön näkökulmasta oleellisinta digitalisaatiossa on ymmärtää, miten teknologia kietoutuu monin eri tavoin nuorten elämään ja kulttuurisiin ilmiöihin, sekä miten nuorisotyö voi tukea digitalisoituneessa ja medioituneessa yhteiskunnassa nuorten kasvua, osallisuutta ja oppimisen mahdollisuuksia. Toisin sanoen, vaikka digitalisaatio haastaa tekemään nuorisotyötä uudenlaisin välinein ja sisällöin sekä uudenlaisissa toimintaympäristöissä, ovat nuorisotyölliset ja kasvatukselliset tavoitteet teknisten laitteiden sijaan toiminnan ytimessä.

Verke digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksena

Vuonna 2011 perustettu Verke toimii yhtenä opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämänä nuorisoalan valtakunnallisena osaamiskeskuksena. Verken tavoitteena on edistää ja kehittää digitaalista nuorisotyötä ja nuorisoalan digitalisoitumista tuottamalla ja kokoamalla toimialaa koskevaa tietoa, kouluttamalla ja konsultoimalla nuorisotyön ammattilaisia sekä kehittämällä uudenlaisia digitaalisia palveluita ja toimintamuotoja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Viime vuosina Verken yhtenä keskeisenä painopisteenä on ollut digitaalisen nuorisotyön organisaatiolähtöinen kehittäminen. Vuonna 2016 laadituilla digitaalisen nuorisotyön suuntaviivoilla Verke on pyrkinyt tarjoamaan nuorisoalan organisaatioille tukea digitaalisen toiminnan strategiseen kehittämiseen. Suuntaviivoissa painotetaan muun muassa organisaation toimintakulttuurin uudistamista, tavoitteiden ja arviointikäytäntöjen kehittämistä, resursointia, osaamisen vahvistamista sekä uudenlaisten yhteistyömuotojen edistämistä.

Resursoiminen infrastruktuuriin ja osaamisen kehittämiseen ovat tärkeä lähtökohta digitaalisen toiminnan kehittämisessä. Kokemukset nuorisotoimialalta ovat kuitenkin osoittaneet, että resursointi ei realisoidu toimiviksi nuorisotyön käytänteiksi ja palveluiksi, jos organisaatiosta puuttuvat digitaalista toimintaa tukevat rakenteet, johtamiskäytännöt sekä kannustava ja myönteinen ilmapiiri. Rakenteellinen kehittämistyö ja toimintakulttuurin uudistaminen ovat aikaa vieviä prosesseja. Moni organisaatio on kuitenkin jo osoittanut, että uteliaisuus, rohkeus sekä halu kokeilla ja myös epäonnistua antavat jo hyvät eväät digitalisaation edistämiseen.

Verken toiminnasta, julkaisuista ja koulutuksista löytyy lisätietoa osoitteessa www.verke.org.

 

digitalisaatioNuoretnuorisotyödigitaalinen nuorisotyöVerkeosaamiskeskus