Helsingin kaupunki Kaupunginkanslia, Tietoteknikka- ja viestintäosasto

Helsinki 3d+ kaupunkimalli ylittää odotukset

Joulukuussa 2016 Helsinki otti käyttöönsä kaksi koko kaupungin kattavaa 3D-kaupunkimallia: 1) älykäs semanttinen kaupunkitietomalli 2) visuaalisesti korkeatasoinen kolmioverkkomalli. Nämä uuden sukupolven kaupunkimallit perustuvat tuoreisiin, viimeisen kymmenen vuoden aikana kehitettyihin mittaus-, mallinnus- ja tietomallimenetelmiin. Ensimmäisenä kaupunkina maailmassa Helsinki hyödyntää molempia 3D-kaupunkimalleja samanaikaisesti ja on julkaissut ne avoimena datana.

Käyttäjille monipuoliset hyödyt

Kaupunkimallit toteutettiin kolmivuotisessa Helsinki 3D+ hankkeessa, ja niillä on useita käyttäjiä. Keskeisiä hyötyjä käyttäjille ovat:

  • Kaupungin omiin tuotanto- ja palveluprosesseihin yhdistettynä mallit tuottavat huomattavia säästöjä. Hyödyt näkyvät konkreettisesti aikataulujen realismina, virheiden vähenemisenä, digitalisoituina toimintaketjuina ja reaaliaikaisena tiedonkulkuna.
  • Konsulttitoimittajat saavat kaupungilta käyttöönsä tasalaatuisen ja tarkan mallialustan, joten projektien työpanos ei kulu mallinnukseen, vaan resurssit voi suunnata varsinaiseen työhön.
  • Mallialustojen avulla kaupungin palveluista ja kehityskohteista viestiminen havainnollistuu ja on siten helpommin ymmärrettävää.
  • Entistä parempi, analyyttinen faktatieto esimerkiksi liikenteen ympäristövaikutruksista tai kaupunkikuvallisista arvoista tukee päätöksentekoa.
  • Ajanmukainen työkalu helpottaa kaupungin ympäristötavoitteiden arviointia ja ekologisten analyysien tekoa.
  • Mallialustoille voidaan rakentaa elinkeinotoimintaa edistäviä palveluja.
  • Avoin kaupunkimallidata tuottaa innovatiivisia palveluja, joiden markkina-aluetta ovat kaikki avointa kaupunkimallistandardia käyttävät Euroopan suuret kaupungit.
  • Peliteollisuus voi hyödyntää mallidataa kaupallisissa tuotteissa.

Avoimella datalla jo runsaasti käyttäjiä

Palvelut kehitetään asiakaslähtöisesti:
Kaupunkimallit ovat toiminta-alustoja, joita voi soveltaa, muokata ja räätälöidä asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Sama tasalaatuinen alusta on kaikkien käytettävissä. Uusilla analyyseilla ja niistä johdetuilla ominaisuustiedoilla älykästä mallia voi rikastaa rajattomasti. Rikastettu tieto on käytettävissä sekä uusissa analyyseissä että toisissa käyttökohteissa.
Asiakkaa hyödyt konkretisoituvat nopeasti:
3D+ hankkeeseen sisälyy 12 kohdan pilottiprojektiohjelma. Pilottiprojektien tulokset ovat jo nyt hyötykäytössä: 1) uusi kaupunkisuunnittelun vuorovaikutusportaali mallikaupunki.fi/oulunkyla,
2) Helsingin aurinkoenergiapotentiaali, kaupungin omistamien rakennusten energiankulutus sekä
kasvihuonekaasupäästöt ovat osa syksyllä 2017 verkoon avattua Helsingin energia-atlas -palvelua, jonka avulla tavoitellaan hiilineutraalia kaupunkia.
Avaamme tiedon ja rajapinnat yksityisille kansalaisille:
Verkkopalvelum kautta kaupunkimallin avointa dataa voi ladata halutussa muodossa tarvittavalta alueelta. Palvelu on lyhyessä ajassa saanut käyttäjiä mm. vakuutusyhtiöistä, oppilaitoksista, yliopistoista, tuotekehittäjistä, pelikehittäjistä. Palvelulinkit löytyvät verkkosivuilta www.hel.fi/3D

Tavoitteita saavutettu, osaajista pula

Olemme on onnistuneet saavuttamaan hankkeen alussa asetetut tavoitteet. Useissa kansainvälisissä arvioinneissa Helsinki mainitaan maailman johtavana 3D-edelläkävijäkaupunkina. Olemme iloisia voidessamme tarjota tuotekehitys- ja innovaatioalustan suomalaisille yrityksille.
Samaa kansainvälistä mallistandardia soveltavissa kaupungeissa menestystuotteille on globaali markkina. Helsingin kaupungille avoin data tuottaa lisäarvoa. Jo nyt on löytynyt käyttösovelluksia joita ei aiemmin edes osattu kuvitella, tästä esimerkkinä kiinteistövakuutusala,

Edelläkävijäkaupunkina olemme jossain määrin törmänneet osaamisvajeeseen: uuden sukupolven kaupunkimallinnusteknologiaa ei opeteta vielä Suomen yliopistoissa eikä oppilaitoksissa. Tiedon hankinta Euroopan yliopistoista ja ammattitapahtumista on haastavaa. Hyötyjen saavuttaminen edellyttää alkuvaiheessa suurta panostusta: 3D+ pilotointiohjelman toteutus on ollut ennakoitua työläämpää, mutta toisaalta tuilokset ovat ylittäneet odotukset. Onnistumisen edellytyksistä keskeisin on ollut kaupungin johdon näkemys, ymmärrys ja tuki hankkeelle.

Arvostele tämä esimerkki
2 0

Laji(t)

Suunnannäyttäjä

Lisätietoja / Yhteyshenkilö

Jarmo Suomisto, jarmo.suomisto@hel.fi, +358505382645, projektipäällikkö