Kela

Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu syntyi uudenlaisena yhteistyönä

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste ylläpitää ja kehittää Hoitopaikanvalinta.fi-verkko-palvelua, joka on tietopaketti terveydenhuollon valinnanvapaudesta Suomessa sekä terveys-palvelujen käytöstä ulkomailla. Lähtökohtana sivuston suunnittelussa oli sen suuntaaminen yhdenvertaisesti kaikille terveyspalvelujen käyttäjille Suomessa ja ulkomailla.

Hallinnon rajat ylittävä viranomaisten yhteistyö käynnistyi

Tärkeä, innovatiivinen lähtökohta oli myös hallinnon rajat ylittävä viranomaisyhteistyö.
Tämä uusi ja kehittävä yhteistyömuoto toimii kaikkien kansalaisten hyväksi tarjoamalla palvelut yhteisen asiakkaan käyttöön. Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelun toteuttivat rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Kansaneläkelaitos yhdessä. Verkkopalvelun suunnittelun ja toteutuksen mahdollisti sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Potilaan valinnanvapaus terveydenhuollossa -projekti.

Potilaan valinnanvapaus terveydenhuollossa -projekti liittyi valinnanvapauden lisääntymiseen myös Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolain perusteella potilaalla on vuodesta 2011 alkaen ollut oikeus valita kotikunnassaan terveysasema, josta kiireetön hoito annetaan. Vuodesta 2014 alkaen potilaan oikeus valita hoidon antaja laajeni koskemaan koko Suomea sekä perusterveydenhuollon palvelujen että erikoissairaanhoidon osalta. Potilas voi laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä vapaasti valita kiireetöntä hoitoa antava julkisen terveydenhuollon toimintayksikkö.

Ihmisiä varten tehty uudistus

Valmisteilla oleva sote-uudistus tulee muuttamaan koko terveydenhuollon järjestämisen, tuottamisen ja rahoittamisen Suomessa. Uudistus tehdään ihmisiä varten. Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste haluaa Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelullaan olla mukana luomassa kokonaisvaltaista ja ymmärrettävää asiakasviestintää.

Suomessa on tarve koostetulle, asiakasystävälliselle ja helposti löydettävälle informaatiolle terveyspalvelujen käytöstä ja valinnanvapaudesta. Informaation on oltava luotettavaa ja ajantasaista, ja sen tulee sisältää tarpeelliset tiedot sekä potilaalle että terveydenhuollon toimijoille. Tietoa on tarjottava erityisesti potilaan oikeuksista, valinnanvapauden käytännöistä, potilastietojen välittämisestä, potilaan jatkohoidosta sekä kustannusten laskutuksesta ja maksamisesta sekä Suomessa että ulkomailla.

Kaikki tarvittava tieto yhdestä osoitteesta

Hoitopaikanvalinta.fi –sivustolta tiedot terveyspalvelujen käytöstä Suomessa ja ulkomailla löytyvät yhdestä osoitteesta, asiakaslähtöisesti ja asiakkaan omalla kielellä. Sivusto palvelee tietoportaalina myös terveydenhuollon ammattilaisia, jotka työssään kohtaavat ulkomailta Suomeen ja Suomesta ulkomaille hoitoon hakeutuvia asiakkaita. Viranomaiset tekevät yhteistyötä erityisesti sivuston toimituskunnassa, jossa on edustajat sosiaali- ja terveysministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, Kuntaliitosta, Kelasta ja Lääkäripalveluyritykset ry LPY:sta.

Yhteistyö kulminoituu erityisesti sisältöjen ideointiin, tuotantoon ja markkinointiin. Uutta, kehittävää otetta on sekin, että sivuston sisällöissä hyödynnetään jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita, kuten THL:n Palveluvaakaa. Verkkopalvelu ohjaa terveyspalvelujen käyttäjää ja sivustolla kävijää luotettavan tiedon lähteille, esim. teemasivujen ja linkitysten kautta. Sivuston sisältöä myös markkinoidaan aktiivisesti rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen ja muiden sivuston sisältöjä tuottavien tahojen viestintäkanavissa, kuten Twitterissä ja uutiskirjeissä.

Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelun sisältöä on kohdennettu eri asiakasryhmille. Tietoa löytyy jo neljällä kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja pohjoissaameksi. Lisäksi keskeisin sisältö on julkaistu suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä. Sivustolla on oma osionsa terveydenhuollon työntekijöiden tietotarpeisiin.

Muureja on murrettu ja yhteistyö toimii

Viranomaisyhteistyönä tuotettu verkkopalvelu on opettanut, miten aidosti haasteellista eri viranomaisten välinen, hallinnon rajat ylittävä yhteistyö voi olla, kun on totuttu ajattelemaan ja rajaamaan omaa toimialaa ja palvelemaan vain omia asiakkaita.

Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelun hyväksi tehty työ osoittaa, että teknisiä ja historiallisia muureja voidaan murtaa ja toimivaa yhteistyötä tehdä toimialojen ylitse, jolloin kaikki voittavat. Keskeistä on nähdä yhteinen asiakas, joka tarvitsee meidän kaikkien viranomaisten osaamista ja asiantuntemusta pärjätäkseen palvelujen viidakossa.

Arvostele tämä esimerkki
2 0

Laji(t)

Suunnannäyttäjä

Lisätietoja / Yhteyshenkilö

Kerttuli Punkari, kerttuli.punkari@kela.fi, 050 3361 629, suunnittelun asiantuntija, päätoimittaja