Tuusulan kunta

Tuusulassa kuntalaiset kehittävät itse kuntaansa

Tuusulassa käynnistyi poliittisen johtamisjärjestelmän uudistus vuonna 2014. Yksi uudistuksen tavoitteista oli palveluiden käyttäjien roolin vahvistaminen kunnassa, joka halutaan jatkossa nähdä yhä enemmän mahdollistajana ja aktivoijana kuntalaisille ja elinkeinoelämälle. Uusien sähköisten toimintatapojen ja kuntalaisten kanssa käytävän vuorovaikutuksen kehittäminen koetaan tärkeänä.

Kasvavassa ja dynaamisesti uudistuvassa Tuusulan kunnassa haluttiin vahvistaa lähivaikuttamista sekä kehittää ja ottaa käyttöön uudenlaisia toimintamalleja. Kunnassa pitkään toimineiden alueellisten kehittämistoimikuntien toimintatavoissa nähtiin vahvaa uudistamistarvetta. Edustuksellisista toimikunnista haluttiin siirtyä kaikille avoimiin verkostoihin.

Kuntalaiset omaehtoisesti mukaan päätöksentekoon

Kesäkuussa 2017 voimaan tulleen hallintosäännön myötä Tuusulassa otettiin käyttöön viisi alueellista kehittämisverkostoa, niiden toimintaa täydentävät teemaverkostot ja elinkeinoverkosto.
Ne ovat kunnan, paikallisten yritysten, yhdistysten, seurojen ja järjestöjen edustajien,sidosryhmien sekä asukkaiden yhteistyön ja yhteiskehittämisen alustoja ja tarjoavat kuntalaisille mahdollisuuden omaehtoisesti osallistua päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen.

Verkostot toimivat myös lähidemokratian ja asukkaiden osallisuuden edistäjinä. Niistä voi koota asukasraateja palveluiden tai alueen kehittämiseen. Ne voivat antaa lausuntoja aluetta ja verkostoja koskevissa asioissa. Kehittämisverkostoissa toteutettavilla projekteilla, kehittämis-hankkeilla ja tapahtumilla tuetaan alueen ja sen kylien elinvoimaa sekä kuntalaisten hyvinvointia. Verkostojen rooli on ideoiva, koordinoiva, kehittävä, mahdollistava ja toteuttava. Verkostot voivat hakea rahoitusta projektiensa toteuttamiseen kunnalta tai ulkopuolisilta rahoittajatahoilta.

Kuntien rooli lähi- ja paikallisdemokratian kehittäjänä korostuu kunnan roolien muuttuessa. Se edellyttää suoran demokratian keinojen, osallistumistapojen ja käyttäjälähtöisyyden vahvistamista. Toimintatapojen uudistamisella varmistetaan, että niin kuntalaiset, kansalaisyhteiskunta kuin yritykset ja järjestöt voivat aidosti toimia kunnan kumppaneina ja voimavarana.

Asiakaslähtöisyyttä ja palkitsevaa yhteistyötä

Kehittämisverkostomallia on kehitetty asiakaslähtöisesti vuoropuhelussa kuntalaisten, poistuvien kehittämistoimikuntien ja luottamushenkilöiden kanssa. Uusi toimintamalli on ketterä ja omaehtoiseen tekemiseen kannustava.

Asiakaslähtöisyys edellyttää sitoutumista ja laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. On oltava valmis muuttamaan organisaation toimintatapoja. Kouvolan kaupungin, EMO ry:n ja Keski-Uudenmaan kumppanuusyhdistyksen kanssa tehty yhteistyö on ollut palkitsevaa, sillä Tuusulan resurssit ovat kapeat ja työ monin paikoin yksinäistä, jos kehittäjäkavereita ei löydy omasta kunnasta. Digi-työkalujen avulla välimatka ei haittaa, tärkeintä on yhteinen tavoite ja halu onnistua yhdessä!

Verkostomallin viimeistelyssä pohdittiin, voidaanko kokonaan luopua edustuksellisuudesta. Muutoin täysin avoimiin verkostoihin päädyttiin nimeämään ydintiimit poliittisesti. Koska luottamuselinpaikat vähenivät poliittisen johtamisjärjestelmän uudistuksessa, kehittämisverkostojen ydintiimit nähtiin oivana paikkana laajentaa edustuksellisuutta luottamushenkilöillä. Jatkossa verkostot rakentuvat nimetystä ydintiimistä ja kaikille täysin avoimista verkostoista! Hyppäys poliittisesti nimetyistä kehittämistoimikunnista avoimiin kehittämisverkostoihin loiveni tällä linjauksella hieman. Samalla se toi verkostoihin aktiivisen ja innokkaan ydinporukan.

Arvostele tämä esimerkki
2 0

Laji(t)

Suunnannäyttäjä

Lisätietoja / Yhteyshenkilö

Heidi Hagman, heidi.hagman@tuusula.fi, 040 314 3052, Kehittämispäällikkö