CSC - Tieteen tietotekniikkakeskus Oy

Uusi työkalu koulutuksen arviointiin

Arvo – opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu on sähköinen järjestelmä, jolla kerätään tietoa koulutuksen vaikuttavuudesta. Sen kautta valmistuvat opiskelijat ja alumnit voivat vastata kyselyihin ja antaa palautetta opinnoistaan. Se vähentää käsityötä oppilaitoksissa, tarjoaa keinon prosessien yhdenmukaistamiseen ja mahdollistaa valtakunnallisesti vertailukelpoisen datan keruun yhteiskunnan eri toimijoiden tarpeisiin.

Akuuttina tavoitteena oli toteuttaa uusi työkalu, jolla kaikki Suomen ammattikorkeakouluopiskelijat antaisivat valmistumisvaiheessa palautetta opinnoistaan. Näin koulutusta voisi kehittää valtakunnallisesti. Annetun palautteen määrä ja laatu vaikuttaa korkeakoulujen rahoitukseen.

Opetushallitus oli tuottanut ammatilliselle koulutukselle samankaltaiseen käyttöön järjestelmän ja julkaissut sen avoimena lähdekoodina, mutta kuten muihinkin aiemmin toteutettuihin kyselyjärjestelmiin, siihen kaivattiin parannusta ainakin pääsyn hallintaan ja raportoinnin ominaisuuksiin. Ratkaisua etsittiin korkeakoulujen yhteisen Haka-luottamusverkoston mahdollistamasta kirjautumisesta ja kansallisesta VIRTA-opintotietopalvelusta.

Kehitystyön pohjaksi opetushallituksen järjestelmä

Emme keksineet pyörää uudelleen, vaan hyödynsimme ennakkoluulottomasti jo olemassa olevia sähköisiä palveluita. Kehitystyön pohjaksi valikoitui Opetushallituksessa tuotettu, avoimena lähdekoodina julkaistu järjestelmä. Sen lisäksi hyödynnettiin kansallisia tietovarantoja mm. korkeakoulujen yhteisen Hakaluottamusverkoston mahdollistamaa kirjautumista taustatietojen hakuun ja Opintopolkua käyttöoikeuksien hallintaan.

Tuntuvia hyötyjä ja luotettavaa dataa

Järjestelmän määrittely aloitettiin syyskuussa 2015, jonka jälkeen pidettiin työpaja tulevien pääkäyttäjien kanssa, tehtiin sovelluskehitystä ja testausta sekä koulutettiin käyttäjiä verkossa. Käyttöönoton jälkeen järjestelmää on kehitetty yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Mukaan on saatu myös ammattiliittoja.

Järjestelmä ei kysy palautteen antajilta tietoja, jotka ovat saatavissa kansallisista tietovarannoista. Aiemmin opiskelijapalautteen antaminen oli korkeakoulujen oma prosessi, jossa oli vaihteleva määrä manuaalisia vaiheita. Uusi järjestelmä on opiskelijalähtöinen itsepalveluprosessi, jossa kaikki mahdollinen on automatisoitu. Näin varmistetaan myös datan luotettavuus ja vertailukelpoisuus.

Palautejärjestelmään on luotu rajapinta, jonka kautta tieto siirtyy päivittäin opetushallinnon yhteiseen tietoalustaan (https://vipunen.fi). Tietoa voi tarkastella vuorovaikutteisin välinein monipuolisesti eri näkökulmista. Tulevaisuudessa tietoa tarjotaan koneluettavassa muodossa avoimen rajapinnan kautta siltä osin kuin se tietosuojan puolesta on mahdollista.

Arvo – opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelua kehitettiin vahvalla visiolla yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Järjestelmäkehitys huomioi yhteiskunnan tavoitteet, käyttäjien tarpeet sekä järjestelmän käytettävyyden niin, että palvelu on saavutettavissa nopeasti, turvallisesti ja helposti. Haasteellisin tehtävä on ollut luoda järjestelmä ja toimintatapa, joka palvelee hyvin heterogeenistä käyttäjäkuntaa.

Prosessin myötä tunnistettiin myös uusia kehittämiskohteita

Käyttäjien osallistaminen määrittelytyöhön ja palvelun kehittämiseen johti yhteisten kompromissien löytämiseen. Yhteistyössä on johdonmukaisesti sanallistettu toimintaa ja käyty keskustelua. Tiimi onkin huomannut edistävänsä vahvasti myös semanttista ja toiminnallista yhteensopivuutta sekä palvelun käyttäjien sisäisten prosessien kehitystä tiedon laadun parantamiseksi. Samalla on tunnistettu uusia kehittämiskohteita ja luotu yhä parempaa palvelumuotoilua.

Tiimi on erityisen ylpeä palvelusta siksi, että se integraatioiden kautta hyödyntää jo olemassa olevia järjestelmiä kattaen koko tiedontuotannon kaaren tiedonkeruusta valmiisiin raportteihin ja ohjauksen tukeen. Toimiva integraatio on digitalisaation ydin ja puutteet tai virheet muiden järjestelmien sisällössä/toiminnassa näkyvät oitis Arvo -opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelun toiminnassa.

Toimintavarmuuden takaamiseksi yhteistyötä muiden järjestelmien tuoteomistajien ja kehitystiimien kanssa tehostettiin. Tietoisuus riippuvuuksista johtaa tehokkaampaan tiedonvälitykseen ylläpidossa. Tiimi raportoi havaitsemansa virheet ja ongelmat lähdejärjestelmästä vastaaville tiimeille aktiivisesti, jotta tiedon laatua voidaan parantaa. Palvelun käytön myötä myös lähdejärjestelmien tiedon laatu paranee kaiken aikaa.

Monia haasteita on taklattu ja taklataan

Arvo – opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelun haasteena oli identiteetinhallinta ja tunnistautuminen ulkomaisten ja jo opiskeluoikeutensa päättäneiden käyttäjien kohdalla. Elinikäinen oppiminen ja liikkuvuus edellyttävät uudenlaisia ratkaisuja, joiden löytämistä tiimi pyrkii edistämään.

Tuotamme palvelua laajalle käyttäjäjoukolle, suomalaisille korkeakouluille ja lopulta myös opiskelijoille. Tiedon yhteismitallisuus edellyttää keskustelua olemassa olevista prosesseista ja päätöksiä yhteisesti sovittavista määrittelyistä.

Arvostele tämä esimerkki
1 0

Laji(t)

Suunnannäyttäjä

Lisätietoja / Yhteyshenkilö

Jonna Korhonen, jonna.korhonen@csc.fi, +358 50 3818612, Kehityspäällikkö