Verohallinto

Verohallinto loi nuorille oman Verokampuksen

Nuoria on vaikea motivoida kiinnostumaan veroasioista. Heille ajankohtaisia veroasioita ei juuri käsitellä oppilaitoksissa, ja nuorten kiinnostus selvittää veroasioita itsenäisesti on vähäinen.
Vero-opetussivusto Verokampus.fi on suunnattu 15–25 –vuotiaille nuorille, joiden toivottiin ymmärryksen lisääntyessä oppivan hoitamaan veroasiansa mahdollisimman helposti, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Tämä osaltaan helpottaa nuorten hallinnollista taakkaa.

Sivuston avulla pyrittiin tavoittamaan kohderyhmään kuuluvat nuoret laajemmin kuin aiemmilla toimenpiteillä tarjoamalla heille helppolukuista, elämänläheistä tietoa verotuksesta. Veroasiat pyrittiin myös saamaan paremmin osaksi opetusta oppilaitoksissa keventämällä opettajan roolia sekä tarjoamalla valmis materiaali ja työkalu opetuksen tueksi. Tavoitteena on, että sivusto vakiintuu nuorten tietolähteeksi ja opettajien työkaluksi, eikä jää ajelehtimaan käyttämättömänä.

Nuoria on tultava puolitiehen vastaan

Nuorten näkemyksiä Verohallinnon palveluista ja verotuksesta käytettiin hyväksi. Kuuntelimme myös asiakasrajapinnassa työskentelevien Verohallinnon virkailijoiden näkemyksiä nuorten asioinnista. Listasimme kokemuksia ongelmista ja kompastuskivistä sekä syistä siihen, miksi nuori ei välttämättä uskalla tai osaa asioida verkossa. Sivuston sisällön kytkeminen nuorten erilaisiin elämäntilanteisiin helpottaa hankalaksi koetun aiheen lähestymistä, jolloin kynnys tiedon sisäistämiseen madaltuu. Verotuksellista sisältöä yksinkertaistettiin ja hankalaksi koettuja asioita havainnollistettiin case-esimerkein.

Visuaalisuus oli suunnittelun lähtökohta, koska nuorille suunnattujen verkkopalveluiden tulisi olla visuaalisia ja interaktiivisia. Nuorille tyypillinen mobiilikäyttö on myös huomioitu sivuston suunnittelussa. Julkaisun jälkeen on jalkauduttu ja tehty töitä sivuston tunnettuuden lisäämiseksi mm. sosiaalisessa mediassa, messuilla ja sidosryhmätilaisuuksissa.

Helppokäyttöisyys tuo hyötyjä ja madaltaa kynnystä

Sivuston rakenne on yksinkertainen ja selkeästi jäsennelty. Vero.fi-sivustoon verrattuna sisältöä on karsittu ja yksinkertaistettu. Sivuston fokus on nuorten elämäntilanteissa ja epävarmuuden poistamisessa. Ensimmäistä verokorttiaan verkossa hankkiva nuori on usein epävarma siitä, tekeekö hän kaiken oikein ja jättääkö epähuomiossa jotain tekemättä.

Sivustolla nuori voi samaistua omaan tilanteeseensa. Vastaukset ja ratkaisut löytyvät helpommin. Havainnollistavat, yksinkertaiset ohjevideot auttavat nuorta toimimaan itsenäisesti Verohallinnon eri verkkopalveluita käyttäen. Nuorta ei jätetä oman onnensa nojaan: Verokampuksessa on Vero.fi-sivuston tapaan tarjolla verokorttiasioihin tukea tarjoava chat-palvelu, josta nuori saa nopeasti vastauksen häntä mietityttävään verokorttikysymykseen.

Nuoret kehittämisen keskiössä, projektiryhmä avoimin mielin

Nuoret olivat kehittämisen keskiössä koko projektin ajan sekä alkuperäisen tarpeen esittäjinä, loppukäyttäjinä, kehittäjinä että palautteen antajina. Panostimme asiakkaan ymmärtämiseen ja kuuntelemme nuoria sivuston käyttöönoton jälkeenkin. Talon sisällä tiivis projektiryhmä teki itse asioita, joita on totuttu ostamaan konsulttipalveluina. Esimerkiksi sivuston konseptisuunnitelma hahmoteltiin Verohallinnossa, vaikka varsinaisen sivuston toteutti toimittaja. Sivuston sisältö tuotettiin projektiryhmän omin voimin.

Projektiryhmä onnistui monimutkaisen substanssisisällön yksinkertaistamisessa. Substanssin oikeellisuus ei vaarantunut ja veroslangin käytöltä vältyttiin. Projektissa ei kyseenalaistettu sitä, voimmeko ja osaammeko tehdä asioita itse. Se vaati projektiryhmältä ennakkoluulotonta asennetta ja avointa mieltä sekä uuden oppimiseen että uusien työvälineiden hyödyntämiseen.

Toteutus ja ylläpito hankittiin pieneltä, kunnianhimoiselta yritykseltä pilvipalveluna. Hankinnassa ja julkaisujärjestelmän valinnassa kiinnitettiin huomiota siihen, että voimme tarvittaessa ylläpitää sivustoa sisällöllisesti ja teknisesti olematta riippuvaisia toimittajasta. Verohallinnon mittapuulla projekti vietiin läpi erittäin nopealla aikataululla, noin neljässä kuukaudessa. Hankintamalli ja toimittajavalinta edesauttoivat, sillä toimittaja sitoutui erittäin tiukkaan aikatauluun onnistuneesti.

Verokampus kiinnostaa myös kansainvälisesti

Verokampus.fi-sivuston nopeasta tekotavasta sekä itse lopputuotteesta on toivottu lisätietoa monesta maasta, sillä nuorten verokoulutus on haaste ympäri Eurooppaa.

Erittäin nopea toteutusaikataulu ei mahdollistanut kaikkien visioitujen sisältöjen tuottamista projektin puitteissa. Pidimme kuitenkin mielessämme, että on parempi saada aikaan valmis polkupyörä kuin vaillinainen moottoripyörä. Valmiilla polkupyörällä pystyy liikkumaan jo varsin näppärästi. ”Riittävän hyvän” määritteleminen projektin alkuvaiheessa ja sen kuluessa oli tärkeää onnistuneen lopputuloksen kannalta.

Projekti oli Verohallinnon mittakaavassa todella lyhyt. Ketterän luonteensa vuoksi se asetti haasteita tukitoimille ja tukiprosesseille, jotka eivät ole tottuneet näin vauhdikkaaseen toimintaan. Nämä ongelmat ratkaistiin ennakoimalla asioita mahdollisimman paljon. Esimerkiksi kielenhuoltoa varten annoimme ennakkovaroituksen, kuvauksen projektin luonteesta ja arvion työmäärästä hyvissä ajoin, jolloin pystyimme luottamaan nopeatempoisen työn onnistumiseen.

Arvostele tämä esimerkki
0 0

Laji(t)

Suunnannäyttäjä

Lisätietoja / Yhteyshenkilö

Jukka Kyhäräinen, jukka.kyharainen@vero.fi, 0295124055, ylitarkastaja