Suomidigi

Siilomaisista ratkaisuista kohti tiedon laajempaa hyödyntämistä

Tulevaisuuden Tampere haluaa tarjota asukkailleen parhaita mahdollisia palveluita sekä tehostaa kaupungin toimintaa ja pitää kustannukset hallinnassa, vaikka infra kasvaa kaupungin poikkeuksellisen vahvan kehittymisen ja väkiluvun lisääntymisen myötä. Lisäksi haluamme tarjota yrityksille ja yhteistyökumppaneille uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoiminnan luomiseen ja kehittämiseen sekä näkyvyyden kaupungin tarpeisiin. Tavoitteena on päästä siilomaisista ratkaisuista kohti tiedon laajempaa hyödyntämistä.

Jotta näihin tavoitteisiin päästään on selvää, että datan monimuotoinen hyödyntäminen äärimmäisen tärkeää. Sen avulla kaupunki saa paremman käsityksen nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista sekä laadukasta analytiikkaa päätöksenteon tueksi. Datan systemaattinen hyödyntäminen mahdollistaa isomman kokonaiskuvan muodostamisen, niin Tampereen kaupungin toiminnoista kuin useampaa kaupunkia vertaillessa.

Keväällä ja kesällä 2017 haastattelimme Smart Tampere -teemapäällikön Pekka Isomäen kanssa kaupungin yksiköitä ja tytäryhtiöitä selvittääksemme datan käyttöön ja tiedonsiirtoon liittyviä tavoitteita ja tulevaa sisältöä. Haastatteluista kävi ilmi, että eri yksiköillä on useita analytiikkaan, datansiirtoon ja sensorointiin liittyviä ideoita ja tarpeita, joiden avulla on mahdollisuus tehostaa kaupungin toimintaa sekä palveluita, ja siten säästää kustannuksia merkittävästi. Esimerkiksi infran kunnossapidossa voidaan saavuttaa systemaattisempi suunnittelu, laadukkaampi lopputulos ja säästöä kokonaiskustannuksissa yhdistämällä dataa useista eri lähteistä.

Oli todella mielenkiintoista ja opettavaista keskustella siitä, miten kaupungin prosesseja voitaisiin kehittää teknologian avulla. Saimme hyvän kokonaiskäsityksen siitä, millaisia sensorointi- ja tiedonsiirtotarpeita kaupunkiympäristössä on. Tärkeimmäksi havainnoksi nousi, että voidaksemme varmistaa joustavan ja kustannustehokkaan tavan tuottaa informaatiota kaupungin tiedolla johtamisen tarpeisiin, tarvitaan ohjeistus, joka tukee mahdollisimman monipuolisesti kaupungin eri yksiköiden tarpeita. Niinpä aloimme työstää Smart City IoT -dokumenttia.

Yhteiskehittämällä laadukkaampi Kaupunkikehittäjän pikaopas IoT-maailmaan

Dokumentin tavoitteena oli luoda kuvaus Smart City IoT -mallista, joka vastaa kaupungin tarpeisiin ja jossa on huomioitu yritysten sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden tarpeet. Tarkoituksena on helpottaa datan avaamista ja luvittamista käyttäjäkohtaisesti sekä analysoidun datan jakamista yrityksille, oppilaitoksille ja yhteistyökumppaneille, mm. liiketoiminnan edistämiseen tai tutkimustyöhön.

Jotta dokumentista tulisi mahdollisimman fiksu ja kattava kutsuimme yritykset ja oppilaitokset määrittelemään sisältöä kanssamme. Aiheen kiinnostavuus ylitti kaikki odotuksemme. Määrittelytyöhön osallistui lopulta noin sata yritysten ja oppilaitosten edustajaa, joiden kanssa työstimme mallia Smart Tampere -ohjelmassa kehitetyllä Avoimen määrittelyn prosessilla. Yhteiskehittäminen tuo yhteen eri alojen toimijoita ja tuottaa näin laadukkaamman lopputuloksen. Avoimen määrittelyn tulos on kenen tahansa vapaasti hyödynnettävissä oman liiketoiminnan kehittämisessä.

Määrittelytyön rinnalla tehtiin tutkimusta olemassa olevien järjestelmien datan laadusta sekä IoT-piloteista saatavan datan yhdistämisestä olemassa olevaan dataan. Työn edetessä kaupungin tarve tarkentui. Samalla huomasimme, että dokumentti tulee kehittymään ajan mittaan, koska myös teknologia ja kaupungin kyky hyödyntää niitä kehittyvät. Tämä ensimmäinen dokumenttiversio ohjaa kaupunkiympäristön IoT:n suunnittelua, toteutusta ja hankintoja. Se on tarkoitettu kaupunkikehittäjälle oppaaksi IoT-ympäristön suunnitteluun ja luomiseen.

Dokumentin tekeminen oli prosessina todella opettavaista. Työhön osallistuneiden erilaiset taustat ja osaaminen olivat rikkaus, mutta toivat myös haastetta sisällön tasapainon löytämiseen. Oli hienoa huomata kuinka paljon Pirkanmaalla on IoT-, tiedonsiirto- ja analytiikkaosaamista ja olemme kiitollisia, että nämä osaajat näkivät yhteiskehittämisen hyödyt ja antoivat aikaansa projektillemme.

Täältä löydät Kaupunkikehittäjän pikaoppaan IoT-maailmaan: http://smarttampere.fi/fi/uutiset/kaupunkikehittajan-pikaopas-iot-maailmaan

Smart Tampere on Tampereen kaupungin strateginen kehitysohjelma. Sen tavoitteena on rakentaa Tampereesta kansainvälisesti tunnettu, vetovoimainen ja älykäs kaupunki, jossa yritykset ja asukkaat ovat mukana palveluiden kehittämisessä.

Avoin määrittely on Smart Tampere -ohjelmassa kehitetty työkalu, jonka avulla etsitään tunnistetulle haasteelle ratkaisutapaa yhdessä yritysten ja oppilaitosten kanssa. Avoin määrittely -prosessi on katselmoitu ja hyväksytty kaupungin lakimiesten toimesta. Hankinta-lain avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteiden noudattamiseksi kuvaus tullaan jättämään ylä-asolle, jotta se ei sulje pois mitään toimittajaa mahdollisessa kilpailutusvaiheessa. Määrittelytyö ja sen tuloksena syntynyt dokumentaatio ovat julkisia.

datatamperesmart tampereIoTkaupunkiinfraSmart City