Hoitopaikan valinnan sähköinen hallinta

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan potilas voi Suomessa valita, miltä oman kuntansa tai kuntien yhteistoiminta-alueen terveysasemalta hän haluaa saada hoitoa. Hänen pitää ilmoittaa terveysaseman vaihtamisesta kirjallisesti nykyiselle terveysasemalleen ja valitsemalleen terveysasemalle. Lisäksi potilaalla on oikeus halutessaan mennä hoitoon myös mihin tahansa muuhun terveyskeskukseen Suomessa. Tällöin hoitopaikan vaihdosta pitää ilmoittaa kirjallisesti hoitovastuussa olevan kunnan terveyskeskukselle sekä valitun kunnan terveyskeskukselle (http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet/hoitopaikan_valinta).

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa edellä kuvattuja valintoja, eli ns. hoitopaikan valintoja, on vuoteen 2017 asti käsitelty pirstaleisen ja useita manuaalisia vaiheita sisältäneen prosessin mukaisesti. Syksyllä 2017 käynnistyneessä kehittämisprojektissa päätavoitteeksi linjattiin hoitopaikan valintaprosessin sujuvoittaminen ja sähköistäminen Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilussa (http://www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus) hyväksi todettuja ICT-ratkaisuja edelleen kehittämällä.

Muita keskeisiä tavoitteita olivat:

  • prosessin yhtenäistäminen yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen sisällä
  • asiakaslähtöisen ja käyttäjäystävällisen asiointipalvelun (www.palse.fi) suunnittelu ja toteutus
  • Suomi.fi -palvelujen hyödyntäminen osana prosessia
  • uuden toimintamallin jalkauttaminen oman organisaation sisällä ja kuntalaisten keskuuteen

Vaihe

Hankkeessa siirryttiin tuotantoon 15.1.2018, mistä lähtien Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen alueella asuva kuntalainen on pystynyt ilmoittamaan hoitopaikan valinnan sähköisen järjestelmän kautta. Asiakkaan käyttöliittymänä prosessissa toimii www.palse.fi -asiointiportaali ja terveydenhuollon ammattilaisen käyttöliittymänä työasemapohjainen Effector-tietojärjestelmä.

Hankkeessa eletään ylläpito- ja jatkokehitysvaihetta. Hanke nivoutuu yhteen muiden Jyväskylän kaupungin Effector-järjestelmäkokonaisuuteen sidoksissa olevien kehityshankkeiden kanssa. Edellä mainittu Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeiluhanke jatkuu vuoden loppuun asti ja on osaltaan sidoksissa tähän hankkeeseen. Kevään 2018 aikana käynnistyneessä Jyväskylän kaupungin palvelusetelitoiminnan ja omarahoitteisten tukipalvelujen hallinnan sähköisten ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon tähtäävässä hankkeessa jatkokehitetään em. järjestelmäkokonaisuutta.

Kansalaisten arjen helpottaminen, tuotoksen skaalautuvuus ja tuotoksen yhteentoimivuus

Sähköinen ratkaisu hoitopaikan valinnan tekoon sujuvoittaa prosessia aiempaan verrattuna asiakkaan näkökulmasta huomattavasti. Suomi.fi-palveluiden (tunnistaminen ja asiointivaltuudet) ansiosta sähköinen asiointi palse.fi -asiointiportaalissa on mutkatonta. Alkukesällä 2018 käyttöön otettavat valtuuskoodit (Suomi.fi-valtuudet) mahdollistavat jatkossa yhä joustavammin asiakkaan puolesta-asioinnin (uutena valtakirjaan perustuva puolesta-asiointi).

Samasta palse.fi -asiointiportaalista asiakas löytää tiedot hoitopaikan valinnan lisäksi sote-asemavalinnastaan (valinnanvapauskokeilu) ja hänelle Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen ja Jyväskylän kaupungin myöntämistä palveluseteleistä. Prosessien keskittäminen yhteen järjestelmään hyödyttää sekä asiakasta että prosessia hallinnoivaa julkisorganisaatiota. Hallinnoiva organisaatio saa järjestelmästä tarvitsemiaan raportteja sekä valinnanvapauskokeilun että julkisen hoitopaikan valinnoista. Näitä tietoja pystytään hyödyntämään esimerkiksi budjettiseurannassa ja -suunnittelussa.

Toteutettu tietojärjestelmäratkaisu on hyödynnettävissä kansallisesti. Effector-tietojärjestelmä on jo nykyisellään käytössä lähes kaikissa Suomen sairaanhoitopiireissä ja niiden kunnissa. Alueellisessa käytössä oleva tietojärjestelmä tukee sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumista ja mahdollistaa myös hoitopaikan valintoja koskevien tietojen välittymisen sujuvasti kaikkien alueen perusterveydenhuollon toimijoiden käyttöön.

Onnistumiset ja haasteet

Hankkeessa onnistuttiin nopealla aikataululla suunnittelemaan, toteuttamaan ja käyttöönottamaan toimintaprosessi ja sitä tukeva tietojärjestelmä, jotka helpottavat sekä asiakkaan että terveydenhuollon ammattilaisen näkökulmasta hoitopaikan valintojen tekoa ja valintatietojen hallintaa. Erityisen ylpeitä olemme eri toimijoiden (projektiorganisaatio, tietojärjestelmätoimittaja ja Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen terveysasemat) välisen yhteistyön sujuvuudesta ja kehittämistyön ketteryydestä.

Hankkeessa kohdattiin useita isompia ja pienempiä haasteita, joista valtaosa liittyi seuraaviin kokonaisuuksiin:

  • hankkeen yhteensovittaminen muiden käynnissä olevien kehityshankkeiden kanssa
  • prosessien yhtenäistäminen ja viestintä
  • tarvittavien integraatioiden suunnittelu ja toteutus

Mukana olevat organisaatiot

  • Jyväskylän kaupunki
  • Polycon Oy