Suomidigi

Tietojohtaminen Pirkkalan kunnassa

Tietojohtamisen käsite on tullut tunnetuksi viime vuosikymmenten aikana ja nykymaailmassa, jossa tietolähteitä on tarjolla lähes rajattomasti, on aihe varsin ajankohtainen. Termille tietojohtaminen ei ole yhtä vakiintunutta määritelmää, mutta Pirkkalassa sitä on käytetty kattokäsitteenä tiedonhallinnalle ja tiedolla johtamiselle. Tietojohtamisessa siis yhdistyvät tiedon hallintaan liittyvät kysymykset ja ratkaisut sekä itse tiedon hyödyntämiseen liittyvät menetelmät.

Datan puute ei ole organisaatioiden ongelmana, vaan kyky hallita ja käsitellä dataa jäsennetysti. Relevantin tiedon poimiminen tietomassasta voi jo yksinään olla työlästä ja siksi edellyttää suunnitelmaa tiedon hallinnalle. Kehittämällä johdonmukaisesti tietojohtamista, voidaan tehostaa organisaatiossa nykyisiä prosesseja ja tehdä tietoisesti tehokkaita ratkaisuita. Tiedon arvoketju kuvaa prosessia, jolla datasta jalostetaan informaatiota ja edelleen tietoa. Arvoketjun luonnostelu onkin hyvä lähtökohta tietojohtamisessa.

Malli kunnan kehitykseen vaikuttavista tekijöistä

Tätä taustaa vasten Pirkkalan kunnassa nousi esille tarve kehittää päätöksentekoa tukevaa tietojohtamista mallintamalla kunnan kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Ennen tätä kehittämishanketta verkostomaista tiedolla johtamista oli tehty kunnassa jo pitkään. Vuonna 2017 käynnistyi tietojohtamismallin kehitystyö, jonka tavoitteena on ennakoida kunnan kehitystä talouden, väestön, palvelutarpeen ja investointien näkökulmista. Mallia on kehitetty tiiviissä yhteistyössä organisaation eri toimijoiden kesken.

Malli on toteutettu Microsoftin O365-ympäristöön ja se muodostuu kahdesta osasta. Tietojohtamismallin ydin on excel-tiedosto, jossa mallinnetaan talouden, väestön, palvelutarpeen ja investointien kehitystä. Toisen osan muodostaa tietojen visualisointi. Excel-malli on laadittu siten, että tietojen lukeminen ja visualisointi Power BI -ohjelmalla onnistuu suhteellisen vaivattomasti. Lopputuloksena kunnan kehitystä kuvaaviin graafeihin, taulukoihin ja karttoihin tutustutaan pilvipalvelussa, jonne päivitykset latautuvat taustaexcelistä.

Tietojohtamismalli tarjoaa kokonaiskuvan kunnan kehityksestä ja sen taustalla olevia tietoja ja muuttujia muokkaamalla, havaitaan erilaisten päätösten vaikutuksia. Mallin avulla on myös mahdollista luoda tulevaisuusskenaarioita. Tietojohtamismallin keskeinen tavoite on tukea päätöksentekoa ja vahvistaa päättäjien käsitystä tehtävien ratkaisuiden vaikutuksista.

Pirkkala osallistui valtiovarainministeriön käynnistämään digikuntakokeiluhankkeeseen, jonka aikana yhteistyössä Granlund Consulting Oy:n kanssa laadittiin opas avoimen datan hyödyntämisestä kunnan maankäyttö- ja elinkeinosuunnittelussa sekä selvitys Väestörekisterikeskuksen väestötietojen hyödyntämisestä kunnan suunnittelussa. Hankkeen loppuraportti toimii oppaana avoimen datan maailmaan tutustuessa. Hankeen tulokset tukevat tietojohtamisen kehittämistä Pirkkalan kunnassa, mutta ne ovat myös muiden kuntien hyödynnettävissä.

digitalisaatiodataanalytiikkatietojohtamisen mallitietojohtaminen